ระบบรั้วไวน์แมน ทนสนิม ใช้นาน 80 ปี
มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ยอดขายอันดับ 1

ติดตั้งรั้วตาข่าย : รั้วไวน์แมน

วิธีการติดตั้งรั้วตาข่ายไวน์แมน

การติดตั้งรั้วตาข่ายไวน์แมน “ตึง สวย แข็งแรง”

มี 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้  และVDOสาธิตวิธีติดตั้งรั้วไวน์แมน

การติดตั้งรั้วให้ ตึง สวย แข็งแรง ทนทานใช้งานนาน

ตัวอย่าง ขั้นตอนการติดตั้งรั้ว - ขั้นตอนที่ 1 การติดตั้งชุดรับแรง

ขั้นตอนที่ 1 การติดตั้งชุดรับแรง

วิธีการติดตั้ง อันดับแรก ขุดหลุมหล่อฐานปูนเพื่อติดตั้งชุดเสารับแรง (เสาหลัก)

ตัวอย่าง ขั้นตอนการติดตั้งรั้ว - ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งรั้วตาข่าย

ขั้นตอนที่ 2 การติดรั้วตาข่าย

พันตาข่ายเข้ากับเสาต้นแรกให้ครบทุกเส้นแนวนอนแล้วทำการดึงรั้วตาข่ายถักปมทั้งแผงให้ตึงจากนั้นพันลวดทุกเส้นเข้ากับเสาต้นสุดท้าย

ตัวอย่าง ขั้นตอนการติดตั้งรั้ว - ขั้นตอนที่ 3 การติดตั้งเสารั้วไวน์แมน หรือเสาย่อย

ขั้นตอนที่ 3 การปักเสารั้วไวน์แมน

สวมสามเกลอเกษตรเพื่อตอกเสารั้วไวน์แมนลงไปให้ลึกประมาณ 60-70 ซม.ความห่างของเสารั้ว แต่ละต้น ประมาณ 5-8 เมตร
(*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเดิมหน้างาน)

ตัวอย่าง ขั้นตอนการติดตั้งรั้ว - ขั้นตอนที่ 4 ผูกตาข่ายติดกับเสา

ขั้นตอนที่ 4 การใส่ตาข่าย/ลวดหนาม

ใส่ตาข่ายถักปม/ลวดหนาม ให้เข้ากับเสารั้วไวน์แมน (VineMan)โดยใช้แรงกดเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ลวดลงร่อง

VDO ขั้นตอนการติดตั้งรั้วตาข่ายไวน์แมน

สาธิตการติดตั้งรั้วตาข่าย 2แบบ โดย “ใช้ประกับเหล็ก” และ “ประกับไม้”

วิธีการติดตั้งรั้ว ตาข่ายไวน์แมนโดยใช้ประกับเหล็ก

วิธีการติดตั้ง รั้วตาข่ายไวน์แมนโดยใช้ประกับไม้

ถ้าหากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือหากต้องการช่างติดตั้ง
สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่ 098-5538889 , 080-5984888 , 02-6349981-4